ESG - Grøn omstilling - Bæredygtighed

På denne side vil vi løbende opdatere vores arbejde med begreberne ESG, Grøn omstilling og Bæredygtighed, som uden tvivl bliver en vigtig del af vores nuværende og fremtidige virkelighed.

Arbejdet startede for alvor i 2013, hvor vi fik tilbud på installering af solceller på vore sydvendte tagflader i både Breum og Brodal. Forslaget (tilbuddene) blev imidlertid forkastet i den daværende bestyrelse. I bagklogskabens lys var det nok en forkert beslutning, men på det tidspunkt var elpriserne på et helt andet niveau, og derfor var beslutningen i 2013 ikke forkert ud fra et økonomisk synspunkt.

Så gik der nogle år, inden vi gik i gang med næste projekt mod den grønne omstilling. I 2019 fik vi lavet en energioptimeringsrapport, hvor en gennemgang af vores virksomhed skulle påvise de områder, hvor vi kunne minimere vores energiomkostninger. I rapporten fremgik en overblik over nuværende løsninger og et forslag til optimering. Efterfølgende fik vi gennemført de forslag, som ud fra et økonomisk synspunkt gav mening. Det drejede sig primært om udskiftning af belysning.  

I 2021 startede vi, i samarbejde med NIRAS, et arbejde op som en del af projektet ECSMV, som havde sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Forløbet i ECSMV-projektet indeholdt bl.a. udvikling af en grøn forretningsmodel, der anviste konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder. Opstarten blev afholdelse af en workshop, som havde til formål at få en masse idéer frem, som efterfølgende blev vurderet og gennemregnet med henblik på en prioritering ud fra økonomi og bæredygtighed (se figur herunder).

Konklusion for fremadrettede indsatspunkter i vores grønne forretningsmodel

Fokus for vores indsats skulle og skal fremadrettet være på CO2 reduktion, fordi det er der, hvor fokus er hos kunder og forbrugere. Konkurrenter/kolleger i branchen satser også markant på CO2 reduktion.

Grovvarebranchen er en del af forsyningskæden til fødevarebranchen. Det må forventes, at mærkevareejere indenfor branchen vil arbejde med profilering indenfor CO2 området, og at de derfor vil se på opstrøms-aktiviteter i deres forsyningskæde. En sådan indsats vil de selv være initiativtager og hovedaktør på. Kød- og mejeribranchen vil ligeledes have særlige interesser, der gør, at de vil agere som initiativtager og hovedaktør ift. CO2 reduktion. Og vi ser også, at visse detailkæder er initiativtager og hovedaktør. Nogle er således i færd med leverandørportaler, hvor fokus vil være underleverandørernes scope 1 og 2 udledning. Derfor vil scope 1 og 2 være det primære sigte for Salling Grovvarer, som der med fordel vil kunne investeres i.

En kilde til CO2 udledning for fødevarer er fortrængning af areal, hvor der kunne have været skov. Og i endnu højere grad er det den afskovning, der sker for at give plads så dyrehold kan fodres med fx sojaprotein. En sådan afskovning medfører også tab af biodiversitet, som er et af verdensmålenes indsatsområder (SDG 15). I forhold til Salling Grovvarer vil CO2 udledning herfra være scope 3. Her er oplægget, at vi skal arbejde for at eventuelle investeringer sker i regi af vores opstrøms-partnere.

Salling Grovvarer gør en ekstra indsats for at reducere vort CO2 aftryk

Konkret har vi underskrevet en frivillig brancheaftale/tiltrædelseserklæring mellem Arla Foods og DAKOFO. Aftalens mål er, at alt soja i 2025 skal følge FEFACs Soy Sourcing Guideline (SSG). Dvs. målet er, at alt køb og salg af soja skal være af såkaldt ansvarlig soja.

Herudover har ECSMV-projektet medført, at vi har udskiftet en del af vores blæsemotorer, som bruges til beluftning af afgrøder efter høst. Blæserne udskiftes løbende ud fra en økonomisk vurdering. Det samme gør øvrige el-apparater, herunder belysning.

I foråret 2023 tog en af vores medarbejdere uddannelsen som ESG-konsulent på Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsen bestod af følgende: Bæredygtig forretningsforståelse, ESG-rapportering samt procesfacilitering.

I kraft af vort medlemskab af GLS-A har vi også fornøjelsen af at kunne fremvise følgende S-certifikat (klik på link):