Vedtægter for Salling Grovvarer amba.


________________________________________________________________________________
§ 1. Navn og Hjemsted.
1. Foreningens navn er Salling Grovvarer a.m.b.a.

2. Foreningens hjemsted er Breum, 7870 Roslev.

2. Formål.
1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne foderstoffer, gødning og andre grovvarer til landbruget og at bistå medlemmerne med tjenesteydelser samt at afsætte medlemmernes produktion af korn og andre produkter.

2. Foreningen kan investere i anden virksomhed, hvis dette skønnes til gavn for medlemmerne.

3. Foreningen kan være medlem af andre andelsselskaber og faglige organisationer. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

§ 3. Optagelse som medlem.
1. Som medlem kan optages enhver myndig person, der har rådighed over sit bo, som driver virksomhed inden for foreningens naturlige virkeområde, og som anvender varer inden for foreningens varesortiment.

2. Som medlem kan endvidere optages foreninger, selskaber og offentlige institutioner. Herunder kan også andels-grovvareforeninger optages som medlem i de tilfælde, hvor et varemæssigt samarbejde forekommer gavnligt og naturligt.

3. Anmodning om medlemskab stiles til foreningens kontor og skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

4. Hvis et medlem afgår ved døden, er den eventuelle efterlevende ægtefælle berettiget til at indtræde som medlem i afdødes sted.

§ 4. Bekræftelse af medlemskab.
1. Ethvert medlem bekræfter ved sin underskrift efter de til enhver tid gældende regler sit medlemskab af foreningen.

2. Når et medlem optages i foreningen, modtager vedkommende et eksemplar af vedtægterne. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af senere tilkommende ændringer og tilføjelser.

3. Der skal foreligge en medlemsfortegnelse og være indrettet et medlemskartotek, hvori medlemmernes underskrifter opbevares. Det er bestyrelsens opgave at sikre sig, at foreningen holder dette materiale á jour og i orden.

§ 5. Tegning af andelskapital.
1. Personlige medlemmer jvf. § 3.1 forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 5 % af gennemsnittet for de sidste 3 år af vedkommendes omsætning med foreningen, dog min. kr. 5.000,00 og max. kr. 60.000,00. Som omsætning forstås såvel medlemmets indkøb af grovvarer og ydelser i foreningen som salg af korn og andre produkter til foreningen.

2. Foreninger, selskaber og institutioner, jvf. § 3.2 forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 5 % af gennemsnittet for de sidste 3 år af vedkommendes omsætning med foreningen, dog min. kr. 5.000,00 og max. kr. 60.000,00.

3. For medlemmer som optages i forbindelse med sammenslutning, fastsættes andelskapitalbeløbet på grundlag af de pågældendes omsætning med den tilsluttende forening.

4. For nyoptagne medlemmer kan bestyrelsen, hvor oplysning om omsætning mangler, fastsætte andelskapitalbeløbet skønsmæssigt. Optages andre andels-grovvareforeninger som medlem, fastsættes andelskapitalbeløbet for disse til max. beløbet.

5. Samtlige medlemmer underskriver ved optagelsen en erklæring vedrørende det tegnede andelskapitalbeløb. De tegnede andelskapitalbeløb reguleres efter udløbet af hvert regnskabsår. På basis af omsætningstallene udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne, hvoraf den ajourførte størrelse af det tegnede andelskapitalbeløb tillige med størrelsen af den del af beløbet, der måtte være indbetalt, fremgår. Der fordres ingen fornyet underskrivelse af en garantierklæring. Tegnede andelskapitalbeløb kan under fortsat medlemskab ikke reduceres, dog kan bestyrelsen efter medlemmets anmodning beslutte en nedsættelse ved væsentlige ændringer i drifts- og produktionsforhold.

6. De tegnede andelskapitalbeløb kan til enhver tid berigtiges helt eller delvis ved kontant indbetaling, ved konvertering af eventuelle driftslån eller ved tilbageholdt andel i overskud. For berigtiget andelskapital udsteder foreningen kvitteringer i form af de i stk. 5 omtalte meddelelser. Indbetalt andelskapital kan ikke overdrages uden bestyrelsens godkendelse, og den kan ikke tilbagebetales medlemmerne, bortset fra ved udtrædelse.

7. Bortset fra de i paragrafferne 8 og 9 indeholdte regler om tilbageholdelse af overskudsandele, kan indbetaling af tegnet andelskapital i henhold til de udstedte garantierklæringer kun kræves i tilfælde af foreningens likvidation, betalingsstandsning eller konkurs, hvor en sådan indbetaling måtte vise sig påkrævet til dækning af foreningens forpligtelser. Medlemmerne kan ikke over for sådanne krav om indbetaling af ikke berigtiget andelskapital i henhold til de udstedte garantierklæringer betinge sig, at tilsvarende indbetaling sker fra de øvrige medlemmer. Fordringer mod foreningen kan ikke bringes i modregning over for krav om indbetaling i henhold til garantierklæringerne.

8. Andelskapitalen er uden betydning for stemmeret på foreningens generalforsamling, idet hvert medlem har en stemme uanset andelskapitalbeløbets størrelse.

§ 6. Medlemskabets ophør.
1. Ophør af medlemskabet kan ske

a) Når medlemmet ved ejendomssalg ophører med at drive virksomhed i foreningens naturlige område, fraflyttet dette eller afgår ved døden, uden at ægtefællen indtræder i henhold til § 3.4. Meddelelse om udtræden i anledning af et af de ovenstående forhold indgives skriftligt til bestyrelsen inden 2 år efter forholdets indtræden.

b) Når medlemmet skriftligt og med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb over for bestyrelsen fremsætter begæring herom uden at betingelserne i stk. 1a er til stede.

c) Når et medlem i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke har haft omsætning med foreningen, kan bestyrelsen efter forudgående henvendelse til det pågældende medlem slette medlemmet af medlemsfortegnelsen.

d) Har et medlem foretaget handlinger, der kan være skadelige for foreningen, eller i væsentlig grad misligholdt sine forpligtelser, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere medlemmet. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære general-forsamling, og beslutningen omstødes såfremt to tredjedele af de afgivne stemmer er i det ekskluderede medlems favør.

2. Udtrådte medlemmer efter stk. 1a kan få deres indbetalte andelskapital samt eventuelle indestående på driftslån udbetalt straks med fradrag af eventuel gæld til foreningen. I øvrige tilfælde udbetales den indbetalte andelskapital over en periode af 5 år med lige store beløb hvert år med tillæg af eventuelle renter. Udtræder et § 3.2-medlem i forbindelse med ophør eller likvidation, kan foreningens bestyrelse beslutte en hurtigere udbetaling af medlemmets indbetalte andelskapital.

3. Udtrådte medlemmer har – uanset anledningen – intet krav på andel i foreningens øvrige formue.

§ 7. Hæftelse.
1. For foreningens forpligtelser hæfter dens formue herunder andelskapitalen.

2. Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede andelskapital. Herudover har foreningens medlemmer intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 8. Tilvejebringelse af kapital.
1. Den for virksomheden nødvendige kapital tilvejebringes ved:

a)Tegning og indbetaling af andelskapital.
b)Henlæggelse til reservefond og andre fonds.
c)Optagelse af lån og kreditter.

2. Efter at nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser er foretaget, kan den resterende del af årets overskud sammen med overførsel fra tidligere år og under hensyn til bestemmelserne i stk. 3 anvendes til forrentning af den indbetalte andelskapital og til fordeling af overskud til medlemmerne. Dette overskud kan, så længe det enkelte medlems tegnede andelskapitalbeløb ikke er fuldt indbetalt, anvendes til indbetaling herpå efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Indestående på medlemmernes driftslånskonti kan komme til udbetaling 5 år efter, at henlæggelsen har fundet sted. Et § 3.1-medlem kan få sit samlede indestående på driftslånskonti udbetalt, når det fylder 67 år.

3. Så længe foreningens egenkapital, incl. henlæggelser efter stk. 2, heri medregnet medlemmernes driftslån, ikke udgår mindst 40 % af statusbalancen ved årets slutning, kan der højst udbetales 1 % af omsætningen i overskud til medlemmerne. Er egenkapitalen mindre end 20 %, anvendes hele regnskabsårets overskud til forøgelse af egenkapitalen.

4. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kreditter til forøgelse af såvel drifts- som anlægskapital, når dette skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt, og kan for lån og kreditter give pant i foreningens faste ejendom.

§ 9. Regnskab.
1. Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj med datoafvigelser efter forholdene under hensyntagen til bedste mulighed for nøjagtig periodeafgrænsning.

2. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med god regnskabsskik.

3. Under hensyntagen til bestemmelserne i § 8.2 og 3 kan bestyrelsen indstille, at det disponible overskud efter eventuel forrentning af indbetalt andelskapital helt eller delvis fordeles som overskud til medlemmerne.

§ 10. Revision.
1. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

§ 11. Generalforsamling.
1. Generalforsamlingen er inden for rammerne af lovgivning og retspraksis foreningens øverste myndighed.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning og skal finde sted inden udgangen af september måned.

3. Stemmeberettigede er alle personlige medlemmer, jvf. § 3.1. Ejes et landbrug af flere personer, er alle ejere mødeberettigede, men der kan kun afgives én stemme. Valgbare er alle personlige medlemmer. Foreninger, selskaber og institutioner, jvf. § 3.2, er mødeberettigede med deres bestyrelse eller anden repræsentation, men kan kun afgive én stemme og være valgbar med én kandidat ved eventuelle valg.

4. Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet være indgivet til formanden senest 1. august.

5. Generalforsamlingen indkaldes ved brev, der skal være afgivet til postbesørgelse senest 10 dage før generalforsamlingen eller ved avertering senest det nævnte tidspunkt.

Er der særlige forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagenes indhold.

6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1) Valg af ordstyrer og stemmetællere.    
2) Beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår.
3) Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag om anvendelse af overskuddet.
4) Ledelsens vurdering af fremtiden.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

7. Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer, og afstemning herom sker ved håndsoprækning. Bestyrelsen udpeger en skriftfører til at føre protokol over generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultater vedrørende forslag i henhold til dagsordenens punkter 2, 3 og 5 afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afgørelser vedr. § 6.1d, § 17, § 18 og § 19, der kræver et større flertal.

Valg i henhold til dagsordenens pkt. 1,6 og 7 afgøres ved relativ stemmeflerhed (flest stemmer). Forslag og afstemninger ved personvalg foretages altid skriftligt, med mindre der kun er foreslået det antal kandidater, der skal vælges, medens øvrige afstemninger på generalforsamlingen kan foretages ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning.

Optælling af stemmer foretages af mindst to af forsamlingen valgte stemmetællere. Ved afstemningen betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne.

8. Under eventuelt kan behandles alt foreningen vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger.

9. Forhandlingsprotokollen fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og skriftfører.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling.
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når dens flertal finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter, at en anmodning herom af mindst 50 medlemmer er afgivet skriftligt til formanden.

2. Indkaldelse med afgivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelser for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jvf. § 11.5, dog kan varslet af bestyrelsen nedsættes til 8 dage. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger.

§ 13. Bestyrelsen.
1. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og der afgår efter tur henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer årligt.

Der vælges suppleanter til bestyrelsen.

Alle medlemmer af foreningen kan foreslås og vælges som bestyrelsesmedlemmer, og der er således ingen områdeinddeling.

2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

3. Bestyrelsen antager og afskediger foreningens forretningsmæssige leder, opretter ansættelseskontrakt og påser, at dennes bestemmelser overholdes. Ledende medarbejdere ansættes og afskediges af forretningsføreren. Bestyrelsen skal orienteres.

4. Bestyrelsen fastsætter i samråd med den forretningsmæssige leder rammerne for foreningens varesortiment, indkøbs- og salgspolitik, kreditgivning og rentesatser. Den fører selv tilsyn med, at rammerne overholdes. Bestyrelsen træffer beslutning om alle større investeringer, herunder anskaffelse af maskiner, inventar og automobiler, ligesom den skal tage beslutning om køb og salg af fast ejendom.

5. Bestyrelsen vælger formand og sekretær, fastsætter sin forretningsorden samt formandens og eventuelle andre tillidsvalgtes honorarer.

6. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Afstemninger afgøres ved relativ stemmeflerhed (flest stemmer). Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved valg af formand finder der dog lodtrækning sted, såfremt der opstår stemmelighed.

8. Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest i løbet af 3 dage, efter at det skriftligt har anmodet formanden herom.

§ 14. Den forretningsmæssige ledelse.
1. Den af bestyrelsen ansatte forretningsmæssige leder forestår den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med foreningens formål, jvf. § 2 og de retningslinier, der er nærmere beskrevet i dennes stillingsbeskrivelse.

2. Hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en disposition ligger inden for de rammer, som er angivet i stk. 1, og som er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen, kan den forretningsmæssige leder indhente skriftlig tilladelse til disposition fra bestyrelsen, f.eks. ved indføjelse herom i forhandlingsprotokollen.

3. Den forretningsmæssige leder har i henhold til sin stillingsbeskrivelse over for bestyrelsen bl.a. ansvaret for ansættelsen af det nødvendige personale, vedligeholdelsen af anlæg og driftsmateriel, en forsvarlig forsikring af foreningens værdier, overholdelsen af rammerne for kreditgivning samt et vel tilrettelagt og ajourholdt bogholderi.

§ 15. Tegningsregler.
1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 16. Tvister.
1. Opstår der mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer uenighed om foreningens anliggender, og kan denne uenighed ikke bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge tilvejebragt, kan sagen indbringes for domstolene.

§ 17. Vedtægtsændringer.
1. Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne, gyldige stemmer er for forslagene.

§ 18.Sammenslutning.
1. Foreningen kan sammensluttes med andre andelsforetagender. Vedtagelse af sammenslutning sker på en generalforsamling og kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er afgivet for sammenslutningen.

2. Medlemmerne bliver uden særskilt indmeldelse medlem af den opståede nye forening eller af den fortsættende forening eller selskab. De på det enkelte medlems andelskapitalkonto og evt. driftslånskonti indestående beløb indgår på i øvrigt uændrede vilkår i den nye forenings eller den fortsættende forenings eller selskabs egenkapital.

3. Såfremt et medlem ikke ønsker at blive overført som medlem, kan vedkommende begære udmeldelse fra den dato, sammenslutningen bliver effektiv. Vedkommendes driftslån udbetales da som efter § 6,1a. Søger vedkommende senere optagelse som medlem, skal der indbetales den ved udmeldelsen udbetalte kapital.

4. Andre foreninger kan tilsluttes foreningen efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte retningslinier.

§ 19. Opløsning.
1. Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum, således at to tredjedele af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsning.

2. Til generalforsamlingerne om foreningens opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer som anbefalet brev.

3. Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger tillige én eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser.

4. Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i henhold til deres overskudsberettigede omsætning i et nærmere af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen fastsat åremål. De af revisionen bekræftede oplysninger herom, skal være gyldigt grundlag for en sådan fordeling.

5. Fremkommer der som resultat af likvidationen et underskud, fordeles dette på samme måde som et eventuelt overskud, jvf. stk. 4, men ikke udover andelskapitalen, jvf. § 7.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 2011


Kaj Christensen

Carsten B. Ushus

Jørgen Haugård

Jan Godsk Nielsen

Henning Christoffersen

Peter Thorsen

Aksel Timm