Ordinær generalforsamling 25/9-2018

Ledelsesberetning og regnskab blev godkendt incl. bestyrelsens forslag til overskudsudbetaling, som beløber sig til omkring kr. 1.350.000 incl. forrentning af andelskapital.

Et forslag fra bestyrelsen til en vedtægtsændring, hvor bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer blev vedtaget.

Herefter var der valg til bestyrelsen.

Genvalgt blev:

Michael Goul, Volling
Poul Henning Thomsen, V. Breum

Valgt til suppleant for ovennævnte blev: Niels Henrik Thordal, Grønning

Ordstyrer Michael Goul takkede for god ro og orden da generalforsamlingen var slut, idet der ikke var de store meningsudvekslinger i løbet af aftenen.

Efter generalforsamlingen var der spisning for de ca. 100 personer, der var mødt til generalforsamlingen, og i løbet af aftenen var der underholdning af duoen: John Mogensen Live.